MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
GENEL BİLGİ


GENEL BİLGİ


Sayfanın ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler Komutanlığına muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu sayfadaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve sayfanın müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.


ÖZLÜK HAKLARI


Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

İzin İşlemleri:

 1. Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
 2. Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

MALÎ HAKLARI

 1. 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

  1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
  2. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.
 3. Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan personel için ilave mali haklar bulunmaktadır.

DİĞER HUSUSLAR


1.    Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK'dan istifa etmiş sayılır.


2.    211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,


3.    MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR?


    Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

1.    Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    a.    Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

    b.    Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

    c.    Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2.    Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),  

3.    Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4.    Son iki yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üzeri olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),

5. Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak,

6.    Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar, Çince için ise Çin Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık (Çince) lisans bölümlerinden mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak),

7.     İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 70 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3'den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),

8.     Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

9.     Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

10.    Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında 'yedek subay olamaz' kararı olanlar başvuramazlar.),

11.    Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.


ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?


Genel Başvuru Şartları:

 1. 1.    Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

      a.    Türk vatandaşı olmak,

    b.   Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

      c.    Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

      ç.    Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

      d.    Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

      e.    Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

      f.    Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

  2.    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

  3.    Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,.

  4.    926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.Öğrenim İle İlgili Şartlar:


1.     En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,

2.   Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

3.    Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek

Yaş İle İlgili Şartlar:


Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    a.    Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

    b.    Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

    c.    Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,


Sağlık İle İlgili Şartlar:


1.    Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde' belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar;
    
    a.    Muharip Sınıflar için; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur',

    b.    Yardımcı Sınıflar için; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur', kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak Dz.K.K.lığı Deniz Piyade Sınıfı adaylardan 'SAT/SAS/1'inci Sınıf Dalgıç Olur' ve Deniz (Denizaltı) Sınıfı adaylardan 'Denizaltıcı Olur' kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

2.    Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.
                
NOT: Deniz Piyade Sınıfı adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birine devam edeceğinden çok iyi derecede yüzme biliniyor olması gerekmektedir.

Özel Şartlar:

 1. Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından "KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" asgari 60 olmak,
 2. Kılavuzda yer alan TABLO-3'te belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,
 3. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 4. Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda yer alan TABLO-4'te bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,
 5. Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden kılavuzda yer alan TABLO-6'da bulunan "uygun onaylı" nitelik belgesi almak,
 6. Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
 7. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram kılavuzda yer alan TABLO-2'dedir.)

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

 1. Alım faaliyeti Temin Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını belirlenen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının https://personeltemin.msb.gov.tr i internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır
 3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
 4. Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (MEBS.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığında (Mamak/ANKARA)) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? (HALEN ASKERLİK YAPANLAR İÇİN)

 1. Başvurusu kabul edilen halen silah altındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (kılavuzda yer alan TABLO-4 ve TABLO-5) ilgili bölümüne yazılacaktır.
 2. TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
 3. Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
 4. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


     Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan Muvazzaf Subay Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.  

 
1.    Genel Kültür Sınavı, Kılavuzda belirtilen sınıflara başvuranlar için,


2.    Evrak Kontrol,


3.    Fiziki Değerlendirme,


4.    Kişilik Değerlendirme Testi,


5.    Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),


6.    Yüzme Testleri (Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınıflar için),


7.    Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),


8.    Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için),


9.    Mülakat Sınavı,  


10.    Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,  


11.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

BAŞARILI ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


Değerlendirme


1.    Kılavuzda ayrıca belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının %55'i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15'i ve Mülakat Sınavının %30'unun toplanmasıyla hesaplanacaktır.

2.   Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.


Kuvvet Tercihi ve Kuvvet Komutanlıklarında Sınıflandırma


1.    Sınav aşamalarındaki başarı durumuna göre;

    a.    Aday değerlendirme puanlarına göre genel ve tercih ettiği sınıf bazında başarı sıralamaları oluşturulacak,

    b.    Geçerli durumdaki (başvuruda tercih ettiği sınıflardan sınav aşamaları sonucunda şartlarını karşıladığı sınıflar) sınıf tercihlerinin neler olduğu ile genel ve geçerli tercih sınıfındaki başarı sırası ilan edilecek, asil ve yedek şeklinde belirleme yapılmayacak,

    c.    Birden fazla Kuvvet Komutanlığı tercihi olan adaylar birden fazla Kuvvet Komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabilecek, bir Kuvvet Komutanlığına kaydı yapılan adayın diğer Kuvvet Komutanlığı tercihleri iptal edilecek,

    ç.    Adayların kayıt yaptırdığı Kuvvet Komutanlığı içinde sınıflandırmada sınıf tercihi öncelikleri ve tercih ettiği sınıflardaki başarı sıralaması esas alınacak,

        (1)    Öncelikle, geçerli sınıf tercihine/tercihlerinden birine o sınıf/sınıflardaki başarı sıralamasına ve tercih önceliğine göre sınıflandırma yapılacak,

        (2)    Adayın tercih ettiği sınıflarda sınıflandırılması mümkün olmadığı veya belirlenen sınıf kontenjanına giremediği durumlarda "İdare tasarrufu" tercihi varsa kaynak lisans programı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre idare tarafından uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek,

        (3)    Başarı sıralamasında önde olan adayın yukarıda belirtilen şekilde mümkün olan sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, böylelikle başarı sıralaması esası uygulanmış olacak,

2.    Sınıflandırması yapılan adaylar Kuvvet Komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAKTIR?


İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi,  https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.


ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

 1. Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 
 2. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR


Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.


UYARILAR


1.    Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında (eğitim dahil) şartlardan herhangi birine uygun olmadığı tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.


2.    Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.  


3.    Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri ve GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları ve gerektiğinde güncellemeleri gerekmektedir.


4.    Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.


5.    Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.


6.    Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısı alınıp saklanacaktır.


7.    Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.


8.    Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.  MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
  FAALİYET TAKVİMİ


  Faaliyetler yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.
  MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
  GENEL BİLGİ


  Subaylar Sayfanın ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu sayfadaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

  Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkeklerden istihdam edilen astsubaylardır.

  Muvazzaf astsubay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Astsubay Çavuş" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.


  ÖZLÜK HAKLARI


  Rütbe Bekleme Süreleri:

      926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

  Atama ve Yer Değiştirme:

      Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

  Sağlık:

      Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

  İzin İşlemleri:

  1. Temin edilen muvazzaf astsubay adayları "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
  2. Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

  Konuttan Faydalanma:

  Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

  MALÎ HAKLARI

  1. 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

   1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
   2. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

  DİĞER HUSUSLAR


  1.    Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK'dan istifa etmiş sayılır.


  2.    211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu?nun 20?nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,


  3.    MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.


  MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
  BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

  KİMLER BAŞVURABİLİR?


      Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, kılavuzda yer alan kılavuzda  gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre (Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;
   1.    Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" en az 60 ve üzerinde olanlar,
   2.   Kılavuzda belirtilen sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az belirlenen baraj puanı ve üzerinde alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır
   3.    En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
   4.    Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),
   5.   Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

   ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?


   Genel Başvuru Şartları:


   1.    Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

       a.    Türk vatandaşı olmak,

       b.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

       c.    Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

       ç.     Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

       d.     Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

       e.     Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

       f.     Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

      g.    Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

       ğ.    Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

       h.    Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.  

                
   2.   Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.


   3.   Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,


   4.    926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.


   Öğrenim İle İlgili Şartlar:


   1.    Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Başvuru Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.),


   2.   Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın  Başvuru Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,


   Yaş İle İlgili Şartlar:


       Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,


   Sağlık İle İlgili Şartlar:


   1.    Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;

       a.    Muharip Sınıflar İçin; "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur",

       b.    Yardımcı Sınıflar İçin;  "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur', kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak Deniz piyade sınıfı astsubay adaylardan "SAT/SAS/1'inci Sınıf Dalgıç Olur" ve Sağlık Sınıfı adaylardan "Denizaltıcı Olur" kararlı sağlık raporu talep edilecektir.

   NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.


   2.   U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar" sağlık raporu alacaktır.


   3.    Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel (AKİP) Astsubayları] sınıfı adaylar "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar", "Paraşütle Atlar ve Komando Olur" ve "Kurbağaadam Olur" kararlı sağlık raporu alacaktır.
               
   4.    Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.


   Özel Şartlar:


   1.    Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir.
   2.    Kılavuzda belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,
   3.    Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
   4.   Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
   5.   Belirlenecek sınıflara başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB'lığınca yapılacak Genel Kültür sınavı ile Uygulama Sınavlarında başarılı olmak,
   6.    Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Kılavuzda bulunan "Muvazzaf Astsubay Olur" nitelik belgesini almış olmak,
   8.    Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Kılavuzda bulunan "Muvazzaf Astsubay Olur" nitelik belgesini almış olmak,
   9.    Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği Kılavuzda bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,
   10.   Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak,


   BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

   1. Alım faaliyeti başvuru kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
   2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır.
   3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
   4. Başvurusu kabul edilen adaylara (MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Mamak/ANKARA) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
   5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

   BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


   Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

   BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? (HALEN ASKERLİK YAPANLAR İÇİN)

   1. Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "Yedek Subay Olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
   2. TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
   3. Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
   4. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

   NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "Astsubay Olmaya Layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

   MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
   SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


       Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığı /2018 yılı Muvazzaf  Astsubay Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.    

   1.    Genel Kültür Sınavı (Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınıflara yapılacak başvurular için),


   2.    Evrak Kontrol,


   3.    Fiziki Değerlendirme,


   4.    Kişilik Değerlendirme Testi,


   5.    Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),


   6.    Mülakat Sınavı,


   7.    Yüzme Testleri [Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfları için],


   8.    Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

   9.    Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için),
           
   10.    Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

   11.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

   MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
   DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

   BAŞARILI  ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


   Değerlendirme


   1.    Kılavuzda ayrıca belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının %55?i, Fiziki Yeterlilik Testinin %15?i ve Mülakat Sınavının %30?unun toplanmasıyla hesaplanacaktır.


   2.   Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.


   Kuvvet Komutanlığına Yerleştirme ve Sınıflandırma


   1.    Sınav aşamalarındaki başarı durumuna göre;
       a.    Aday değerlendirme puanlarına göre genel ve tercih ettiği sınıf bazında başarı sıralamaları oluşturulacak,
       b.    Geçerli durumdaki (başvuruda tercih ettiği sınıflardan sınav aşamaları sonucunda şartlarını karşıladığı sınıflar) sınıf tercihlerinin neler olduğu ile genel ve geçerli tercih sınıfındaki başarı sırası ilan edilecek, asil ve yedek şeklinde belirleme yapılmayacak,
       c.    Birden fazla Kuvvet Komutanlığı tercihi olan adaylar birden fazla Kuvvet Komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabilecek, bir Kuvvet Komutanlığına kaydı yapılan adayın diğer Kuvvet Komutanlığı tercihleri iptal edilecek,
       ç.    Adayların kayıt yaptırdığı Kuvvet Komutanlığı içinde sınıflandırmada sınıf tercihi öncelikleri ve tercih ettiği sınıflardaki başarı sıralaması esas alınacak,
           (1)    Öncelikle, geçerli sınıf tercihine/tercihlerinden birine o sınıf/sınıflardaki başarı sıralamasına ve tercih önceliğine göre sınıflandırma yapılacak,
           (2)    Adayın tercih ettiği sınıflarda sınıflandırılması mümkün olmadığı veya belirlenen sınıf kontenjanına giremediği durumlarda "İdare tasarrufu" tercihi varsa kaynak lisans programı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre idare tarafından uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek,
           (3)    Başarı sıralamasında önde olan adayın yukarıda belirtilen şekilde mümkün olan sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, böylelikle başarı sıralaması esası uygulanmış olacak,


   2.   Sınıflandırması yapılan adaylar Kuvvet Komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.


   SINAV SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAKTIR?


   İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.


   ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

   1. Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
   2. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
   3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

   ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR


   Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar öncelikli ve önceliksiz tercihleri ve kontenjanlara göre yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır.


   UYARILAR

   1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.
   2. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.
   3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.
   4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
   5. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul edilecektir.
   6. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

   MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
   FAALİYET TAKVİMİ   Başvuruların Alınması                 : 06-22 Kasım 2018
   İkinci Seçim Aşamaları                : Şubat-Mart 2019
   Sonuçların İlanı ve Kayıt İşlemleri  : Mart-Nisan 2019       UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
   GENEL BİLGİ


   GENEL BİLGİ


   Sayfanın ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabileceği, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, bu sayfayı dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.


   UZMAN ERBAŞ OLMA SÜRECİ


   Uzman Erbaş (Uzman Onbaşı-Uzman Çavuş) temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.


   1. Başvuru formunun doldurulmasını müteakip şartları uyan adaylar sınav merkezine çağrılır. Sınav merkezine katılışta; Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme  (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan boy ve kilo oranlarının kontrolü), Fiziki Yeterlilik Testi (1500 metre/400 metre hedef koşusu, şınav, mekik) Mülakat, Uygulamalı Sınav (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca uzman erbaş sınıflarından belirlenen branşlar için) Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşur.
   2. Seçim aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporları/güvenlik soruşturma sonuçları olumlu olan adayların dosyaları eğitime çağrılmak/atamaları yapılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.
   3. Dosyaların ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde uzman erbaş adayının Eğitim Birliğine atama işlemleri yapılır ve atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilir. Uzman erbaş adayı atama tebligatında belirtilen tarihte atamasının yapıldığı Sınıf Okulu/Eğitim Birlik Komutanlığına katılmak zorundadır.
   4. Yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz.
   5. Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt senedi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.

   ÖZLÜK HAKLARI


   1. Giyim, kuşam istihkakları Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir, kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği'ne göre düzenlenir.
   2. Uzman erbaşların yıl içerisinde otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;         
    a.    Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,
    b.    Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,
    c.    Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,
    d.    En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler ilgili mevzuat esaslarına göre düzenlenir.
   3. Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
   4. Uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 2 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak üzere yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.
   5. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.
   6. Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.
   7. Kuvvet Komutanlıklarınca teklif edilen ve Milli Savunma Bakanlığınca onaylanacak kontenjan oranında yapılacak sınavlarda başarılı olan uzman erbaşlar astsubay çavuşluğa naspedilirler.
   8. Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli EK-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10'uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11'inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.
   9. Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı "Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun" esaslarına göre ödenir.


   UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
   BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

   KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


   Aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adayların müracaatları kabul edilir.
   1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
   2.    Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
   3.    Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,
   4.    Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
   5.    01 Ocak tarihi itibarıyla yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış),
   6.    Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
   7.    Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
   8.    Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
   9.    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
   10.    Ayrıca;
   a.    Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
   b.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
   c.    Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
   11.    Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
   12.    Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
   13.    Boy ve kilo oranları kılavuzda yer alan değerler içerisinde bulunmak,
   14.    Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
   15.    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

   16.    Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
   17.    Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
   a.    Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak itibarıyla yirmiyedi (27) yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
   b.    En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli erler, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak tarihi itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler.
   c.    Bu kapsamda başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erler başarılı oldukları takdirde sadece istihdam edildikleri Kuvvet Komutanlıklarında uzman erbaş olarak geçiş yapabilirler.
   UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.


   BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


   1. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen askerlik görevini icra eden adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt'a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
   2. Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır.
   3. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri gerekmektedir.

   BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


   1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, sınav merkezine (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilecek,
   2. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
   UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
   SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


   Başvurusu kabul edilen adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları/2019 yılı Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.    


   1)    Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

   2)    Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü),

   3)    Fiziki yeterlilik testi,

   4)    Mülakat,

   5)    Kılavuzda belirlenen sınıflarda uygulama sınavları,

   6)    Sağlık raporu,

   7)    Güvenlik soruşturması işlemleri

   UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
   DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

   DEĞERLENDİRME/SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


   1. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav sonuç puanı; KPSS / Yazılı Sınav Notu, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Uygulamalı Sınav (katılanlar) notlarına göre belirlenecek,
   2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle adayların tercihleri ve Kuvvetlerin (Kara, Deniz, Hava) ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda sıralanacak,
   3. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,
   4. Sınavlarda başarılı olan adaylara duyuru işlemleri internet üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.


   GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE ZAMAN SONUÇLANMAKTADIR?


   Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri "Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu" ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.


   SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?


   1. Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet (genel ağ) adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.
   2. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Eğitime katılış tarihleri ve katılışı yapacağı birlik ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından adayların adreslerine tebligat gönderilerek duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer.
   3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.


   UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
   FAALİYET TAKVİMİ

   Faaliyetler yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.


   SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
   GENEL BİLGİ


   GENEL BİLGİ


   Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

   1. Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
   2. En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
    1. Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
    2. Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.
   3. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
   4. Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

   ÖZLÜK HAKLARI


   1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
   2. Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.
   3. Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
   4. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
   5. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilgi günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak ve sıralı üç disiplin amiri tarafından "UZMAN ERBAŞ OLUR" kararlı nitelik belgesi doldurulmak şartıyla, istenilen belgelerle müracaat ederler. Bunlardan uygun görülenler yönetmelikte belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.
   6. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
   7. Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
   8. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan "TSK DAYANIŞMA VAKFI"na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

   SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
   BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

   KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


   Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.


   1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
   2.    En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak, En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.
   3.    Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
   4.    Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
   5.    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
   6.    Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
       (a)    Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
       (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
       (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148?inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
   7.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
   8.   Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

   9.    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
   10.   Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (kılavuzda yer alan TABLO-1) almış olmak,
   11.    Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
   12.    Boy ve kilo standartları tablosunda (kılavuzda yer alan TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
   13.   Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı  Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,
   14.    Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
   UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.   BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


   1.    Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.  Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra kılavuzda yer alan TABLO-3'te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

   2.    Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde T.C Kimlik Numarası kullanılacaktır.

   3.    Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

   4.    Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

   5.    Başvurusu kabul edilen adaylara, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden ve SMS gönderilerek seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılmaktadır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

   UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem


   BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


   İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise, seçim aşaması işlemleri için başvuru kılavuzda belirtilen sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle Başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır


   ASKERLİK HİZMETİ ESNASINDA BAŞVURAN ADAYLARA BİRLİK KOMUTANLIKLARINCA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

   1. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananalar mühürlenecek ve zarflanacaktır.
   2. Silah altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf, mühürsüz ve uygun doldurulmamış nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. UYARI: "Sözleşmeli er olmaya layık değildir." kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.
   3. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.
   4. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
   5. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
    1. Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,
    2. Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi'ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

   BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANMAKTADIR?

   1. Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr  internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.
   2. İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

   SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
   SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ

   Subaylar

   Başvurusu kabul edilen adaylar 2019 yılı Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır. 
      
   1)    Evrak kabul faaliyetleri

   2)    Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü),

   3)    Fiziki yeterlilik testi,

   4)    Mülakat,

   5)    Sağlık raporu,

   6)    Güvenlik soruşturması işlemleri


   SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
   DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

   DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


   1. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun %50'si ve mülakat notunun %50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
   2. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.
   3. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları, adayların tercihleri ve diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/ yerleştirilecektir.

   GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE ZAMAN SONUÇLANMAKTADIR?


   1. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri "Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu" ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması sonuçlandırılmaktadır.
   2. Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir.

   SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

   1. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
   2. Aday Bilgilendirme:
    a.  Sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.
    b.  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.


   SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
   FAALİYET TAKVİMİ

   Faaliyetler yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.


   DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
   GENEL BİLGİ


   • Sayfanın ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/atama faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ,Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, bu sayfayı dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.


   DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
   BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

   Sivil memurluk için başvurular nasıl yapılmaktadır?
   Sivil memur temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.
   Sivil memurluk için genel başvuru şartları nelerdir?
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmaktır.
   Sivil memur başvurusunda öğrenim şartı nedir?
   Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.
   Sivil memur başvurusunda yaş şartı nedir?
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)
   Sivil memur başvurusunda askerlik şartı nedir?
   Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
   Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olanlar müracaat edebilirler mi?
   Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi DEVLET MEMURU olarak çalışıyor olmamak gerekmektedir.
   Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olanlar sivil memurluğa müracaat edebilirler mi?
   Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak gerekmektedir.
   Sivil memur başvurusunda sağlık şartı nedir?
   Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sağlık raporu işlemleri için, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği? gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır. Sevk edilecekleri hastaneden "Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak gerekmektedir.

   Sivil memurluğa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebilmektedir?
   Sivil memurluk ön başvuru sonuçlarının ve her unvan için belirlenen taban puanlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.


   DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
   SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


   Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına ilgili yılın Memur Alımları Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.    


   1)    Temin süreci ön başvuru,

   2)    Başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi),

   3)    Kayıt Kabul,

   4)    Uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.),

   5)    Mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.),

   6)    Sağlık raporu işlemleri,

   7)    Güvenlik soruşturması işlemleri

   Sivil memur seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?
   a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. Birinci Seçim Aşaması (Ön başvurusu kabul edilen adayların belirtilen tarihte evraklarını göndermesi) yapılması, c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur. İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Kayıt Kabul, (2) Uygulamalı Sınav (Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır), (3) Mülakattan oluşur.
   Ön başvurusu kabul edilen adaylardan hangi belgeler istenmektedir?
   Ön başvuruları kabul edilen adaylardan istenecek belgeler kayıt-kabul aşamasında faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.
   Kayıt kabul aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?
   Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
   Uygulamalı sınavda neler sorulmaktadır?
   Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır. Adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılmaktadır.
   Uygulamalı sınavda geçme notu kaçtır?
   Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.
   Uygulamalı sınavda elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
   Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
   Mülakat sınavının amacı nedir?
   Mülakat; görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirildiği planlı bir görüşmedir.
   Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
   Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
   Şehit/gazi eş veya çocuklarına ek puan verilmekte midir?
   Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate almaktadır.   DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
   DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI


   Değerlendirme esasları nedir?

   Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılmaktadır.
   İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır?
   Başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.
   İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?
   Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Hastaneye başvurup muayene işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen raporun aslını elden veya posta/kargo yoluyla MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/ANKARA) adresine teslim etmektedirler
   Olumsuz sağlık raporu alan sivil memur adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?
   Olumsuz rapor alan sivil memur adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.
   Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır?
   Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile İl Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılır.
   Sivil memur temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?
   Adaylar işlemlerinin hangi aşamada olduğu bilgisini MSB PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI iletişim numaralarından vatandaşlık numaraları ile öğrenebilmektedir
   Sivil memurlar hangi kanun ve yönetmeliklere tabidir?
   Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.
   Sivil memur izin işlemleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?
   Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.
   Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri nasıl sağlanmaktadır?
   Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
   Sivil memurların maaşları ne kadardır?
   Sivil memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.
   Sivil memurlar lojmanlardan istifade edebilir mi?
   Sivil memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.   DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
   FAALİYET TAKVİMİ


   Faaliyetler yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.


   DİĞER BAĞLANTILAR


   Sıkça Sorulan Sorular

   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu