ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
GENEL BİLGİ


GENEL BİLGİ


Sayfanın ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri (yer sınıflarına) ve Özel Kuvvetler Komutanlığına muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu sayfadaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve sayfanın müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

 Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.ÖZLÜK HAKLARI


Rütbe Bekleme Süreleri:


 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.
Atama ve Yer Değiştirme:
 Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Sağlık:
 Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

İzin İşlemleri:

 1. Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
 2. Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Konuttan Faydalanma:


Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.


MALÎ HAKLARI

 1. 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler. 
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:  a. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar. b. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.
 3. Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan personel için ilave mali haklar bulunmaktadır. 

         


DİĞER HUSUSLAR


1. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK'dan istifa etmiş sayılır.

2. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,

3. MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.SINIF OKULLARI TANITIM SAYFALARI


KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SINIF OKULLARI TANITIM SAYFASI


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SINIF OKULLARI TANITIM SAYFASI


HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SINIF OKULLARI TANITIM SAYFASI


MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI


KİMLER BAŞVURABİLİR?


    Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, Temin Kılavuzlarında gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilmektedir. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

1.    Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    a.    Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

    b.    Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

    c.    Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2.    Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),  

3.   Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4.     Temin Kılavuzunda ilan edilen sınavlardan yine kılavuzda belirtilen taban puan ve üzerinde puan alanlar,

5.    Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

6.    Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

7.     Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında ?yedek subay olamaz? kararı olanlar başvuramazlar.),

8.    Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

Genel Başvuru Şartları:

 1.       Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

      a.   Türk vatandaşı olmak,

     b.   Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

      c.    Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

      ç.    Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

      d.    Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

      e.    Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

      f.    Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

  2.   Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

  3.  Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,.

  4.  926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.


Öğrenim İle İlgili Şartlar:


1.    En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,

2.   Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

3.    Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek

Yaş İle İlgili Şartlar:


Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

    a.    Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

    b.    Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

    c.    Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,


Sağlık İle İlgili Şartlar:


1.    Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde' belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar;
    
    a.    Muharip Sınıflar için; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur',

    b.    Yardımcı Sınıflar için; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur?, kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca başvuru kılavuzlarında belirtilen bazı sınıflara başvuracak adaylardan 'SAT/SAS/1'inci Sınıf Dalgıç Olur', 'Denizaltıcı Olur', kararlı sağlık kurulu raporu da talep edilecektir.

2.    Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.
                
NOT: Deniz Piyade Sınıfı adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birine devam edeceğinden çok iyi derecede yüzme biliniyor olması gerekmektedir.

Özel Şartlar:

 1. Kılavuzda yer alan branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
 2. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 3. Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,
 4. Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği kılavuzda bulunan "uygun onaylı" nitelik belgesi almak,
 5. Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
 6. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram kılavuzda yer alan TABLO-2'dedir.)

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

 1. Alım faaliyeti Temin Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını belirlenen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının https://personeltemin.msb.gov.tr i internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır
 3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
 4. Başvurusu kabul edilen adaylara ilan edilecek sınav merkezlerinde uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.


BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? (HALEN ASKERLİK YAPANLAR İÇİN)

 1. Başvurusu kabul edilen halen silah altındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş ,erbaş ve er olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
 2. TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
 3. Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
 4. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


   Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan Muvazzaf Subay Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.


1. Genel Kültür Sınavı, Kılavuzda belirtilen sınıflara başvuranlar için,

2. Evrak Kontrol,

3. Fiziki Değerlendirme,

4. Kişilik Değerlendirme Testi,

5. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

6. Yüzme Testleri (Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınıflar için),

7. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

8. Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için),

9. Mülakat Sınavı,

10. Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

BAŞARILI ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


Değerlendirme


1.     Kılavuzda ayrıca belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının, Fiziki Yeterlilik Testinin ve Mülakat Sınavının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek oranlarda toplanmasıyla hesaplanacaktır. 

2.     Giriş koşullarını taşıyan şehit ve gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit ve gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

Kuvvet Tercihi ve Kuvvet Komutanlıklarında Sınıflandırma


1.      Tercih ve sınıflandırma işlemleri ?Temin Kılavuzu?nda belirtilen esaslara göre yapılmaktadır.
 
2.   Sınıflandırması yapılan ve yapılan sınıflandırma sonucunda kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran adaylar ilgili Kuvvet Komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAKTIR?


İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi,  https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.


ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

 1. Tüm bilgilendirmeler ve duyurular www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
 2. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 3. Adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince işlem yapılmayacaktır.

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR


Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.


UYARILAR


1.    Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında (eğitim dahil) şartlardan herhangi birine uygun olmadığı tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.


2.    Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.  


3.    Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri ve GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları ve gerektiğinde güncellemeleri gerekmektedir.


4.    Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.


5.    Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.


6.    Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısı alınıp saklanacaktır.


7.    Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.


8.    Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ
FAALİYET TAKVİMİ


    Başvurusu uygun bulunan adaylara seçim aşamaları ve kayıt işlemleri ile ilgili duyurular www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
GENEL BİLGİ


Subaylar

Sayfanın ilgili bölümlerinde; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf astsubay olarak yer almak istiyorsanız, bu sayfadaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen astsubaylardır.

Muvazzaf astsubay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Astsubay Çavuş" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.


ÖZLÜK HAKLARI


Rütbe Bekleme Süreleri:

    926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

Atama ve Yer Değiştirme:

    Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık:

    Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

İzin İşlemleri:

 1. Temin edilen muvazzaf astsubay adayları "Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
 2. Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

MALÎ HAKLARI

 1. 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

  1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
  2. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

DİĞER HUSUSLAR


1.    Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK'dan istifa etmiş sayılır.


2.    211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu?nun 20?nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,


3.    MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır. 

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR?


     Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, kılavuzda gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre (Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer
Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

1.  Temin Kılavuzunda ilan edilen sınavlardan yine kılavuzda belirtilen taban puan ve üzerinde puan alanlar,
2. En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
3. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),
4. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.


ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER NELERDİR?

Genel Başvuru Şartları:

1. Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 68'inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
c. Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
ç. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
d. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,
e. Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
f. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî
nedenlerle çıkarılmamış olmak,
g. Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,
ğ. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
h. Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak.
2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
4. 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

Öğrenim İle İlgili Şartlar:

1. Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Başvuru Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.),
2. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın
Başvuru Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

Yaş İle İlgili Şartlar:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar, Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

Sağlık İle İlgili Şartlar:

1. Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde'' belirtilen,
Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;
a. Muharip Sınıflar İçin; 'EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur',
b. Yardımcı Sınıflar İçin; ?EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No?lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur?, kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edilecek, ayrıca ilave olarak kılavuzda belirtilen sınıflar için başvuruda bulunan adaylardan ?SAT/SAS/1?inci Sınıf Dalgıç Olur?, ?Denizaltıcı Olur? kararlı sağlık raporu da talep edilecektir.
NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.
2. U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK,
J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar'' sağlık raporu alacaktır.
3. Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel (AKİP) Astsubayları] sınıfı adaylar "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar'' ve ''Kurbağaadam Olur'' kararlı sağlık raporu alacaktır.
4. Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

 Özel Şartlar:

1. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde'' belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir.
2. Kılavuzda belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
3. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
4. Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
5. Belirlenecek sınıflara başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB'lığınca yapılacak Genel Kültür sınavı ile Uygulama Sınavlarında başarılı olmak,
6. Yedek subaylar/yedek astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Kılavuzda bulunan ''Muvazzaf Astsubay Olur'' nitelik belgesini almış olmak,
8. Askerlik hizmetini  7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği Kılavuzda bulunan ''Muvazzaf Astsubay Olur'' nitelik belgesini almış olmak,
9. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği Kılavuzda bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,
10. Yedek subay/yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak,

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

1. Alım faaliyeti Başvuru Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını Kılavuzda belirtilen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının www.personeltemin.msb.gov.tr www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır.
3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
4. Başvurusu kabul edilen adaylara belirlenecek sınav merkezlerinde uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR? (HALEN ASKERLİK YAPANLAR İÇİN)

1. Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş, erbaş veya er olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay/yedek astsubay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
2. TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay/yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
3. Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
4. Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır. NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "astsubay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'inin altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


      Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığınca o yıl için yayımlanan Muvazzaf  Astsubay Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.    

1.    Genel Kültür Sınavı (Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınıflara yapılacak başvurular için),


2.    Evrak Kontrol,


3.    Fiziki Değerlendirme,


4.    Kişilik Değerlendirme Testi,


5.    Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),


6.    Mülakat Sınavı,


7.    Yüzme Testleri [Kılavuzda belirtilen sınıfları için],


8.    Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

9.    Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için),
        
10.   Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

11.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.


MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

BAŞARILI  ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


Değerlendirme


1.    Kılavuzda ayrıca belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının , Fiziki Yeterlilik Testinin  ve Mülakat Sınavının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek oranlarda toplanmasıyla hesaplanacaktır.


2.  Giriş koşullarını taşıyan şehit ve gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit ve gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir. 


Kuvvet Komutanlığına Yerleştirme ve Sınıflandırma


1.    Sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri "Temin Kılavuzu'nda" belirtilen esaslara göre yapılmaktadır.

   

2.   Sınıflandırması yapılan ve sınıflandırma sonucunda kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran adaylar Kuvvet Komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır. 


SINAV SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAKTIR?


İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.


ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

 1. Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
 2. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR


Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar öncelikli ve önceliksiz tercihleri ve kontenjanlara göre yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır.


UYARILAR

 1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.
 2. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.
 3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dâhil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.
 4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
 5. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan başvuru tespit edildiğinde, online başvuru formu doldurularak kayıt numarası alınsa dahi, başvuru geçersiz kabul edilecektir.
 6. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ
FAALİYET TAKVİMİBaşvurusu uygun bulunan adaylara seçim aşamaları ve kayıt işlemleri ile ilgili duyurular www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.


UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
GENEL BİLGİ


GENEL BİLGİ


Sayfanın ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabileceği, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, bu sayfayı dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. 


UZMAN ERBAŞ OLMA SÜRECİ


Uzman Erbaş (Uzman Onbaşı-Uzman Çavuş) temini kapsamında başvurular yalnızca her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

 1. Başvuru formunun doldurulmasını müteakip şartları uyan adaylar sınav merkezine çağrılır. Sınav merkezine katılışta; Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme (Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan boy ve kilo oranlarının kontrolü), Fiziki Yeterlilik Testi (1500 metre/400 metre hedef koşusu, şınav, mekik) Mülakat, Uygulamalı Sınav (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca uzman erbaş sınıflarından belirlenen branşlar için) Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşur.
 2. Seçim aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporları/güvenlik soruşturma sonuçları olumlu olan adayların dosyaları eğitime çağrılmak/atamaları yapılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.
 3. Belgelerin ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde uzman erbaş adayının Eğitim Birliğine atama işlemleri yapılır ve atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilir. Uzman erbaş adayı atama tebligatında belirtilen tarihte atamasının yapıldığı Sınıf Okulu/Eğitim Birlik Komutanlığına katılmak zorundadır.
 4. Yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz.
 5. Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt senedi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.

ÖZLÜK HAKLARI


1.     Giyim, kuşam istihkakları Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir, kıyafetleri TSK Kıyafet Yönetmeliği'ne göre düzenlenir.

2.     Uzman erbaşların yıl içerisinde otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

       a. Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

       b. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

        c. Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

       ç. En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler ilgili mevzuat esaslarına göre düzenlenir.

3.     Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

4.     Uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 2 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak üzere yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 55 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

5.     Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

6.     Hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir. Görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile tabancalarını gözle görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

7.     Kuvvet Komutanlıklarınca teklif edilen ve Milli Savunma Bakanlığınca onaylanacak kontenjan oranında yapılacak sınavlarda başarılı olan uzman erbaşlar astsubay çavuşluğa naspedilirler.

8.     Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli EK-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10'uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11'inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

9.     Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı "Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun" esaslarına göre ödenir.
UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


Aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adayların müracaatları kabul edilir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
2. Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
3. Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,
4. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
5. 01 Ocak tarihi itibarıyla yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış),
6. Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
7. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
8. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
9. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
10. Ayrıca;
a. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
c. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
11. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
12. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
13. Boy ve kilo oranları kılavuzda yer alan değerler içerisinde bulunmak,
14. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
15. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
16. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
17. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
a. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak tarihi itibarıyla yirmi yedi (27) yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
b. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli erler, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak tarihi itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler.
c. Bu kapsamda başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erler başarılı oldukları takdirde sadece istihdam edildikleri Kuvvet Komutanlıklarında uzman erbaş olarak geçiş yapabilirler.
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.


BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


 1. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen askerlik görevini icra eden adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt'a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
 2. Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır.
 3. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri gerekmektedir

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


 1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, sınav merkezine (Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı - Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilecek,
 2. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


Başvurusu kabul edilen adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.    


1)    Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

2)    Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü),

3)    Fiziki yeterlilik testi,

4)    Mülakat,

5)    Kılavuzda belirlenen sınıflarda uygulama sınavları,

6)    Sağlık raporu,

7)    Güvenlik soruşturması işlemleri

UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

DEĞERLENDİRME/SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


 1. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav sonuç puanı; KPSS / Yazılı Sınav Notu, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Uygulamalı Sınav (katılanlar) notlarına göre belirlenecek,
 2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle adayların tercihleri ve Kuvvetlerin (Kara, Deniz, Hava) ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda sıralanacak,
 3. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,
 4. Sınavlarda başarılı olan adaylara duyuru işlemleri internet üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE ZAMAN SONUÇLANMAKTADIR?


Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri "Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu" ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60) gün içerisinde sonuçlanmaktadır.


SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?


 1. Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet (genel ağ) adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.
 2. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Eğitime katılış tarihleri ve katılışı yapacağı birlik ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından adayların adreslerine tebligat gönderilerek duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer.
 3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

UZMAN ERBAŞ TEMİNİ
FAALİYET TAKVİMİ

Faaliyetler yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER TEMİNİ
GENEL BİLGİ


GENEL BİLGİ


Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

1. Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

2. En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

a. Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.

3. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

4. Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir.


ÖZLÜK HAKLARI


 1. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
 2. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine MSB Akıllı Kart'ı verilir. 
 3. Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
 4. Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir. 
 5. Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler. 
 6. 6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.
 7. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
 8. Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
 9. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı'na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erbaş ve erler de istifade ederler.
 10. MY-114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; 'TSK bünyesindeki personelden çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.' düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.
 11. 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazetede 2.413 sayılı karar ile yayınlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesi' gereği; yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen tatuajlar ile bu bölgelerin dışında vücudun görünmeyen bölgelerinde toplam 20 cm² den büyük tatuaj (dövme) olan adayların adaylıkları kabul edilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER TEMİNİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?


Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

3. - Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak,

 - Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre Ocak ayının ilk günü itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak,

4. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

5. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

 (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

 (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

9. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

10. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

11. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (kılavuzda yer alan EK-2) almış olmak,

12. Boy ve kilo standartları tablosunda (kılavuzda yer alan EK-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

13. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

14. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.


BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?


1. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (kılavuzda yer alan EK-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra (kılavuzda yer alan EK-4)'te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

3. Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

4. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

5. Başvurusu kabul edilen adaylara, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden ve SMS gönderilerek seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılmaktadır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.


BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?


1. İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak,

2. Adayların başvurularına; başvuru son günü itibariyle başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına göre (başvuruların son günü itibariyle yaş, eğitim, terhis vs.) işlem yapılacak,

3. Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını beyan etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


ASKERLİK HİZMETİ ESNASINDA BAŞVURAN ADAYLARA BİRLİK KOMUTANLIKLARINCA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?


1. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananlar mühürlenecek ve zarflanacaktır. (askerlik hizmeti 3 aydan az olan adaylar için nitelik belgesi tanzim edilmeyecektir).

2. Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylardan adli (disiplin kurulu dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI : 'Sözleşmeli er olmaya layık değildir.' kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

3. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için) ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

4. Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;

 a. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askerî kimlik dâhil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,

 b. Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.


BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANMAKTADIR?


1. Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

2. İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER TEMİNİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ

Subaylar


1.  Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

  Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA'da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.

 a. Evrak kabul faaliyetleri,

 b. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının (kılavuzda yer alan EK-3)'e göre kontrolü),

 c. Fiziki yeterlilik testi (kılavuzda yer alan EK-5),

 ç. Mülakat,

 d. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

2. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

 Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

3. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

a Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.  

 b. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;

  (1) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

  (2) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini ve iletişim bilgilerini belirtir dilekçe (kılavuzda yer alan EK-4),

  (3) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar adaylar için (kılavuzda yer alan EK-2),

  (4) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

  (6) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

  (7) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179 Sayılı Asker alma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecektir,

  (8) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse konu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır,

  (9) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlara yönelik bonservis, kurs belgesi, sertifika, mesleki eğitim belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

  (10) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

  (11) 'Fiziki Yeterlilik Testinde (Mekik, Şınav ve Koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.' yazısını içeren imzalı Muvafakat Yazısı (Örneği kılavuzda yer alan EK-7'dedir),

  (12) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır' onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Örneği kılavuzda yer alan EK-8'dedir),

  (13) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Örneği kılavuzda yer alan EK-9'dadır),

  (14) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

   (I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir.

   (II) Anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, bağlı bulunulan Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). İkinci seçim aşamaları sonunda başarılı/başarısız olan tüm adayların kayıt kabul evrakları kendilerine iade edilecektir.

4. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

 a. Başvuru Evraklarının Kontrolü:

 Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler Kayıt Kabul Komisyonu tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

 b. Fiziki Değerlendirme:

 Adayın (kılavuzda yer alan EK-3)'deki boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadığı ölçülmektedir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Gerekli boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına devam edemezler. Bu aşamada elenen adayın itirazı sınav merkezinden ayrılmadan kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

 c. Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

  (1) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

  (2) Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. FYT standartları (kılavuzda yer alan EK-5'tedir.

  (3) Adaylar, mekik ve şınav testlerinden en az 1 puan, sınav merkezinin fiziki ve iklim şartlarına göre belirlenecek olan 1500 m koşudan en az 1 puan, 400 metre düz koşudan en az 5 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.

  (4) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girme hakları vardır.

  (5) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

  (6) FYT'ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

  (7) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor' alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (Örneği kılavuzda yer alan EK-8'dedir). Ayrıca FYT'ye katılacak adaylardan, 'FYT' de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir' ibaresi bulunan 'Muvafakat Yazısı' (Örneği (kılavuzda yer alan EK-7)'dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).

 ç. Mülakat :

  (1) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze sözlü iletişim sağlanarak, adayın askerlik mesleğine ön yeterliliği değerlendirilmekte, kendisinde bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan nitelikler tespit edilmektedir. Bu kapsamda;

   (a) Genel Görünüm,

   (b) Genel Kültürü, Milli Değerler Hakkında Bilgisi,

   (c) Adayın Liyakati, Temsil Yeteneği,

   (ç) Özgüven,

   (d) Adayın Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,

   (e) Mesleğe Motivasyonu,

   (f) Kişiliği,

   (g) Kendisini İfade Edebilme Yeteneği,

   (h) Beden Dilini Kullanma Becerisi, Jest, Mimik, Vücut Duruşu, Tik Problemi, Artikülasyonu,

  (ı) Psikolojik Yeterlilik; Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

  (2) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında not alanların adaylığı sonlandırılacaktır.

  (3) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

  d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

   (1) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde yapılacak Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (kılavuzda yer alan EK-6) ile sevk edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından 'Sözleşmeli Er Olur' kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.

  (2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

  (3) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

  (4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten veya jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.

  (5) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

 (6) Hastaneler tarafından düzenlenen 'Ön Bildirim Belgesi/Raporu' ve 'Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi' geçerli kabul edilmeyecektir.

 (7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı Cebeci/ANKARA adresine gönderilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren en kısa sürede sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı Cebeci/ANKARA adresine gönderilmiş olmasını sağlayınız. Zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

 (8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir.

(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.


SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER TEMİNİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

DEĞERLENDİRME VE SINIFLANDIRMA NASIL YAPILACAKTIR?


1. Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi notunun %50?si ve Mülakat notunun %50?si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
2. Aday Değerlendirme Puanı (ADP); Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat puanının aritmetik ortalamasına, 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 40?ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak, 
3. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında, internet üzerinden yapılacak başvuru tarihinin son günü itibariyle askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri halinde eğitim durumları dikkate alınarak; 
 a. Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunu adaylar hariç olmak üzere ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,
 b. Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; 
  I. İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan, 
  II. Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir. 
4. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP?sinin eşit olması durumunda ilk olarak FYT notu yüksek olanlara, sonrasında mülakat notu yüksek olanlara, sonrasında eğitim seviyesi daha yüksek olanlara, sonrasında ise adayın yaşı (düzeltilmemiş yaş geçerli) küçük olanlara öncelik verilecek,
5. Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,
6. Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate alınarak ilgili kuvvet komutanlığınca yapılacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE ZAMAN SONUÇLANMAKTADIR?

1. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.
2. Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir. 
3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmayan adaylar sınavlar sonucunda başarılı olsa dahi 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 3?üncü Maddesinde belirtilen şartların tamamını taşımadığı gerekçesi ile başarısız sayılırlar. 

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

1. Yapılan seçim aşamaları sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz. 
2. Aday Bilgilendirme: 
a. Sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır. 
b. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE TEMİNİ
FAALİYET TAKVİMİ

Faaliyet takvimi yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
GENEL BİLGİ


 • Sayfanın ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/atama faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ,Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, bu sayfayı dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.


DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI


Devlet memurluğu için başvurular nasıl yapılmaktadır?
Devlet memuru temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.
Devlet memurluğu için genel başvuru şartları nelerdir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmaktır.
Devlet memurluğu başvurusunda öğrenim şartı nedir?
Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.
Devlet memurluğu başvurusunda yaş şartı nedir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)
Devlet memurluğu başvurusunda askerlik şartı nedir?
Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olanlar müracaat edebilirler mi?
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi DEVLET MEMURU olarak çalışıyor olmamak gerekmektedir.
Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olanlar devlet memurluğuna müracaat edebilirler mi?
Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak gerekmektedir.
Devlet memurluğu başvurusunda sağlık şartı nedir?
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sağlık raporu işlemleri için, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği? gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır. Sevk edilecekleri hastaneden "Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak gerekmektedir.
Devlet memurluğuna ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebilmektedir?
Devlet memurluğu ön başvuru sonuçlarının ve her unvan için belirlenen taban puanlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.


DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
SEÇİM AŞAMALARI ÖZET BİLGİ


Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına ilgili yılın Memur Alımları Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılacaklardır.    


1)    Temin süreci ön başvuru,

2)    Başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi),

3)    Kayıt Kabul,

4)    Uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.),

5)    Mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.),

6)    Sağlık raporu işlemleri,

7)    Güvenlik soruşturması işlemleri

Devlet memurluğu seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?
a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. Birinci Seçim Aşaması (Ön başvurusu kabul edilen adayların belirtilen tarihte evraklarını göndermesi) yapılması, c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur. İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Kayıt Kabul, (2) Uygulamalı Sınav (Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır), (3) Mülakattan oluşur.
Ön başvurusu kabul edilen adaylardan hangi belgeler istenmektedir?
Ön başvuruları kabul edilen adaylardan istenecek belgeler kayıt-kabul aşamasında faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Kayıt kabul aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?
Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
Uygulamalı sınavda neler sorulmaktadır?
Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır. Adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılmaktadır.
Uygulamalı sınavda geçme notu kaçtır?
Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.
Uygulamalı sınavda elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
Mülakat sınavının amacı nedir?
Mülakat; görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirildiği planlı bir görüşmedir.
Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
Şehit/gazi eş veya çocuklarına ek puan verilmekte midir?
Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate almaktadır.DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI


Değerlendirme esasları nedir?

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılmaktadır.
İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır?
Başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.
İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?
Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Hastaneye başvurup muayene işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen raporun aslını elden veya posta/kargo yoluyla MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/ANKARA) adresine teslim etmektedirler
Olumsuz sağlık raporu alan devlet memurluğu adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?
Olumsuz rapor alan devlet memurluğu adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.
Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır?
Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile İl Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılır.
Devlet memuru temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?
Adaylar işlemlerinin hangi aşamada olduğu bilgisini MSB PERSONEL TEMİN DAİRE BAŞKANLIĞI iletişim numaralarından vatandaşlık numaraları ile öğrenebilmektedir
Devlet memurları hangi kanun ve yönetmeliklere tabidir?
Devlet memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.
Devlet memurlarının izin işlemleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?
Devlet memurlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.
Devlet memurlarının ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri nasıl sağlanmaktadır?
Devlet memurlarının ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
Devlet memurlarının maaşları ne kadardır?
Devlet memurlarına, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.
Devlet memurları lojmanlardan istifade edebilir mi?
Devlet memurları mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.DEVLET MEMURLUĞU TEMİNİ
FAALİYET TAKVİMİ


Faaliyetler yıl içinde yapılacaktır. Duyuru ve ilanları takip ediniz.


DİĞER BAĞLANTILAR


Sıkça Sorulan Sorular