ANA SAYFA PERSONEL TEMİNİ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURULAR

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak şartı aranmaktadır.

Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ?Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların bu hastanelerden, başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık raporunu/raporlarını almaları gerekmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. (Kılavuzda belirtilmişse) Birinci Seçim Aşamasının (Yazılı sınav) yapılması, c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Evrak Kontrol, (2) Fiziki Değerlendirme, (3) Kişilik Değerlendirme Testi, (4) Fizikî Yeterlilik Testi, (5) Mülakat.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylar (İlgili Temin Kılavuzunda Belirtilmişse) Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavlarına tâbi tutulabilmektedir.

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar ile Coğrafya konularından sorular sorulmaktadır. Adaylara uygulanan Meslek Bilgisi yazılı sınavında; mezun olduğu bölümle ilgili konulardan oluşan sorular sorulmaktadır.

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile MSB Personel Temin Daire Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) yapılmaktadır.

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmamaktadır. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki Değerlendirme Aşaması olumsuz sonuçlanan adayların, sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilmektedir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Başvuru Kılavuzunda belirtilen ve özel şartlar istenen sınıf/branşlar hariç olmak üzere fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500/400 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Şehit/Gazi çocuklarına ek puan verilmemekle birlikte, giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilmekte, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilmektedir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca aksi emredilmedikçe doktora ve yüksek lisansı olanlara ek puan verilmemektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve adayların başarı sıralaması bu oranlar ve Kılavuzda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir.

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır.

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen Sağlık Kurulu Raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olumsuz rapor alan muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilmektedir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilmekte, birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanmaktadır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmekte olup bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesinleşmektedir. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ve adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile yapılmaktadır.

Sözleşmeli subay adayları, askerî eğitime alınırken ön sözleşme yapılır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen süreler uygulanır.

Sözleşmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askerî eğitim ve Sınıf Okulu eğitimi ile özel askerî eğitim süresince izin işlemleri konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ

Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikler" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Başvuru kılavuzunda sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya dört yıllık fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, Daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf astsubay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf Astsubay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde' belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların bu hastanelerden, başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık raporunu/raporlarını almaları gerekmektedir.

Muvazzaf astsubaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. Kılavuzda belirtilmiş olması durumunda Birinci Seçim Aşaması (Yazılı sınav), c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Evrak Kontrol, (2) Fiziki Değerlendirme, (3) Kişilik Değerlendirme Testi, (4) Fizikî Yeterlilik Testi, (5) Mülakat.

Muvazzaf astsubay yazılı sınavına müracaat eden adaylar Genel Kültür sınavına tâbi tutulmaktadır.

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar ile Coğrafya konularından sorular sorulmaktadır.

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) yapılmaktadır.

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmamaktadır. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki Değerlendirme Aşaması olumsuz sonuçlanan adayların, sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilmektedir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Kılavuzda belirtilen ve ilave standartlara ihtiyaç duyulan sınıf/branşlar hariç olmak üzere Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500/400 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Şehit/Gazi çocuklarına ek puan verilmemekle birlikte, giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilmekte, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilmektedir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca aksi emredilmedikçe doktora ve yüksek lisansı olanlara ek puan verilmemektedir.

Milli Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve ilgili Temin Kılavuzunda yayımlanmaktadır. Adayların başarı sıralaması bu oranlar ve Kılavuzda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır. Adaylar, Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olması durumunda ve istemeleri durumunda kaynak okula uygun olarak tercihleri haricinde de idarenin ihtiyacı doğrultusunda yerleştirilebilmektedir.

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen Sağlık Kurulu Raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olumsuz rapor alan muvazzaf astsubay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilmektedir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilmekte, birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanmaktadır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmekte olup bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesinleşmektedir. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ve adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile yapılmaktadır.

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanununda muvazzaf astsubaylar için belirlenen sürelerdir.

Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların kıta karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf astsubay adayları temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince izin işlemleri konusunda, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan; temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin bu eğitimde geçirdikleri süreler ile bu eğitimi müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik ve muvazzaf astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi ile muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Noksan hizmeti olanların bu süreleri tamamlatılır.

UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

Uzman Erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Uzman Onbaşı adayları için; en az ilköğretim mezunu, Uzman Çavuş adayları için ise en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Ön Başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak 7179 sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususların terhis belgesi//belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak; Aday Değerlendirme Puanlarına Bakanlıkça belirlenecek ilave puan verilmektedir.

Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

a. Yazılı sınav,

b. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,

c. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü)

ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT),

d. Mülakat,

e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri tüm seçim aşaması sınavlarından başarılı olan adaylar içindir.)

Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır.

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşamasında sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Evrak kontrol personeli tarafından teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği' esaslarına göre Fiziki Değerlendirmeye tabi tutularak, adayların boy ve kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda boy ve kilo ile ilgili şartları taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucunda ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu / 400 metre hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneye sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastanelere üç iş günü, diğer illerdeki hastanelere beş iş günü içerisinde) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz rapor alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Adaylar https://personeltemin.bsb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30'unu yazılı sınav, % 40'ını mülakat ve % 30'unu FYT notu oluşturmaktadır.

Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların belgeleri eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

Uzman erbaşların sözleşmeleri en fazla elli beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılır.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15'inci maddesi ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde yer alan şartları taşımaları durumunda muvazzaf astsubay olabilirler.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş, Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre Ocak ayının ilgi günü itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetine devam etmek - Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak - Askerlik hizmetine başlamamış olmak şartı aranmaktadır.

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Ön başvuru sonuçları ikinci seçim aşaması faaliyetlerinden önce belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Evrak kabul faaliyetleri, b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü), c. Fiziki yeterlilik testi (FYT), ç. Mülakat, d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri.

Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmamaktadır.

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Kendisine belirtilen tarihte yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Adayların boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı, bu konuda görevlendirilen personeller tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kontrol edilmektedir.

Fiziki değerlendirmesi olumsuz olan adaylar itiraz ettiklerinde farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar ölçülerek değerlendirilmekte, ikinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilememektedir.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) sınav merkezinin fiziksel özelliğine göre 400 metre hedef koşusu/400 metre düz koşu/1500 metre düz koşundan herhangi biri, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa itiraz sınavına girme hakları vardır.

  1. Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında yüz yüze sözlü iletişim sağlanarak, adayın askerlik mesleğine ön yeterliliği değerlendirilmekte, kendisinde bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan nitelikler tespit edilmektedir. Bu kapsamda;
 •  a. Genel Görünüm,
 •  b. Genel Kültürü, Milli Değerler Hakkında Bilgisi,
 •  c. Adayın Liyakati, Temsil Yeteneği,
 •  ç. Özgüven,
 •  d. Adayın Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,
 •  e. Mesleğe Motivasyonu,
 •  f. Kişiliği,
 •  g. Kendisini İfade Edebilme Yeteneği,
 •  ğ. Beden Dilini Kullanma Becerisi, Jest, Mimik, Vücut Duruşu, Tik Problemi, Artikülasyonu,
 •  h Psikolojik Yeterlilik; Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk, Sorumluluk, Açıklık gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
2. Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında not alanların adaylığı sonlandırılacaktır. 3. Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

İkinci seçim aşaması sınavlarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; sağlık raporu işlemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir. Adayların; kendilerine verilen sevk belgesi ile sevk edildikleri tarihten itibaren Ankara ilinde üç iş günü, diğer illerde beş iş günü içerisinde sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu sürede sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır. 10766437880

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar; adaylık işlemlerinin (sağlık, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması vs.) sonuçları hakkında güncel bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 • 1. Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki Yeterlilik Testi notunun %50'si ve Mülakat notunun %50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,
 • 2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına (ADP) göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde adayların ADP'sinin eşit olması durumunda ilk olarak FYT notu yüksek olanlara, sonrasında mülakat notu yüksek olanlara, sonrasında eğitim seviyesi daha yüksek olanlara, sonrasında ise adayın yaşı (düzeltilmemiş yaş geçerli) küçük olanlara öncelik verilecektir.

Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgili dilekçe, bilgi edinme veya CİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz.

Sınav aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er adayları "Ön Sözleşme" yapılarak askerî eğitime alınırlar. Ön sözleşme, eğitim süresi sonuna kadar geçerlidir.

Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.

İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yapabilirler.

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. Konuyla ilgili hususlar 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunda belirtilmektedir.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, 29 yaşını geçmemiş olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.

Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK'ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.

Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.

Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine TSK Akıllı Kartı verilecektir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir.

Sözleşmeli erler evlenebilirler.

Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere verilebilecek izinler 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda belirtilmiştir.

DEVLET MEMURU TEMİNİ


Devlet memuru temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmaktır.

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi DEVLET MEMURU olarak çalışıyor olmamak gerekmektedir.

Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak gerekmektedir.

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sağlık raporu işlemleri için, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 'Sağlık Yeteneği Yönetmeliği' gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır. Sevk edilecekleri hastaneden "Memur Adayı Olur" kararlı rapor almış olmak gerekmektedir.

Devlet memurluğu ön başvuru sonuçlarının ve her unvan için belirlenen taban puanlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması, b. Birinci Seçim Aşaması (Ön başvurusu kabul edilen ve her ünvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların belirtilen tarihte evraklarını göndermesi) c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur. İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır. (1) Evrak Kontrol, (2) Uygulamalı Sınav (Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır), (3) Mülakat , (4) Sağlık Kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Ön başvuruları kabul edilen adaylardan istenecek belgeler kayıt-kabul aşamasında faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

Sadece başvuru kılavuzunda belirtilen unvanlar için yapılmaktadır. Adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılmaktadır.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.

Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Mülakat; görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirildiği planlı bir görüşmedir.

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate almaktadır.

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılmaktadır.

Başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Hastaneye başvurup muayene işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık muayene işlemlerinin bitmesini müteakip kendilerine hastane tarafından verilen raporun aslını elden veya posta/kargo yoluyla MSB.Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/ANKARA) adresine teslim etmektedirler.

Olumsuz rapor alan devlet memuru adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 3 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile İl Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilirler. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılır, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılır.

Adaylar işlemlerinin hangi aşamada olduğu bilgisini MSB PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI iletişim numaralarından vatandaşlık numaraları ile öğrenebilmektedir.

Devlet memurları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Devlet memurlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.

Devlet memurları ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Devlet memurlarına, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.

Devlet memurları mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.

ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla http://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapabileceklerdir.

Sınav başvuru ücreti ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.

Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaylardan ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen/belirlenecek miktarda başvuru hizmeti ücreti alınır.

Geç başvuru tarihinde başvurusunu yapacak adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen/belirlenecek miktarda başvuru ücreti ödeyeceklerdir.

ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen/belirlenecek yollarla yatırılacaktır.

Kılavuzda belirtilen başvuru tarihlerinde ve geç başvuru tarihinde sınav ücretini yatırmayan kişiler sınava giremezler.

Çifte vatandaşlığı olan bir kişi, Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurabilir ancak Harp Okulu/Astsubay MYO'dan mezun olacakları tarihe kadar T.C. dışındaki vatandaşlıklarından vazgeçmelerinin gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.

MSÜ sınavına başvuru yapmak diğer sınavlara (Polislik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi vb.) girmeye engel teşkil etmemektedir.

Bayan adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabilir.

22 ve üstü yaşlardaki adaylar Harp Okulları / Asb.Meslek Yüksekokullarına başvuruları sistem tarafından engellenecektir.

21 yaşındaki adaylar Harp Okullarına başvuramazlar.

Lise ve dengi okullardan başvurunun yapıldığı yıl lise son sınıf öğrencisi olup o yıl mezun olabilecek durumda olanlar ile önceki 2 yıl içerisinde mezun olmuş adaylar başvurabileceklerdir. Daha önceki yıllarda mezun olan adayların başvurusu (yaş kriterleri uysa dahi) sistem tarafından engellenecektir.

Başvurabilirler ancak lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam eden adayların başvuru yılında Harp Okulu ve Asb.MYO'nun kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak» ifadesi yer almaktadır.

MSÜ Sınavları yalnızca uygulanacakları yıl için geçerlidirler. Tekrar sınava girmeniz gereklidir.

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ'ne başvurabilir.

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Bir önceki yıldaki YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adaylarla ilgili açıklama bir sonraki soruda yer almaktadır.

Bir önceki yıl YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adayların, bahse konu puanları geçerlidir. Ancak adaylar MSB ile MSÜ'nin öğrenci yerleştirme işlemleri için taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bir önceki yıl YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adayların YKS başvuru sürecinde bu yönde başvuru ve ödeme yapmaları gerekmektedir.

Adaylar sınav merkezi tercihi olarak kendi adres ilini tercih edebileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamayacaklardır.

Adayların Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Başvurma Hakları Devam Edecektir.

Şehit ve gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; MSÜ sınavında belirlenecek 'Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının' %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır

Seçim aşamalarında başarılı olan şehit ve gazi çocukları, yerleştirme için Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT'den, Harp Okulları için YKS Sayısal/Eşit Ağırlık ve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

Şehit/Gazi Çocukları kapsamına yalnızca öz annesi veya babası şehit/gazi olanlar girer.

Belirtilen/belirtilecek tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin tatuaj ve yara izi ile ilgili bölümünü inceleyiniz.

Başvuru ve Giriş koşullarımızda «Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak» ifadesi yer almaktadır.

MSÜ Sınavı Puanları yalnızca adayların 2'nci seçim aşamalarına çağrı işlemlerinde kullanılacaktır.

Giriş koşullarına engel teşkil eden okuldan çıkarılma cezaları hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ'nde okumaya engel teşkil etmez.

Aday yerleştirme işlemlerinde YKS puan türlerinin ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali (HAM PUAN) kullanılacaktır.